TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ 2019

Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở phường Giang Biên ngày 01/4/2019 (01/04/2019 14:50:00)

UBND phường - Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở phường Giang Biên tổ chức lễ ra quân thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn phường năm 2019.