tin mới nhất

Đảng ủy phường Giang Biên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai phương án sắp xếp, bố trí cán bộ hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố
Ngày đăng 12/10/2019 | 21:47  | Lượt xem: 226

Chiều ngày 11/10/2019, tại hội trường trụ sở cơ quan phường, Đảng ủy phường Giang Biên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai phương án sắp xếp, bố trí cán bộ hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố trên địa bàn phường

Tại hội nghị đồng chí Đào Mạnh Trung - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường đã Quán triệt, phổ biến chủ trương, những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước được nêu trong Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/7/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 3/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Nghị quyết số 08/2019-HĐND ngày 10/7/2019 và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Đề án số 21- ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”; đồng thời khẳng định đây là chủ trương nhất quán được cụ thể hóa từ các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thể hiện tính đúng đắn, khách quan, xuất phát từ yêu cầu cấp bách của cuộc sống; làm rõ những kết quả tích cực nếu chủ trương này được thực hiện tốt.

Hội nghị được nghe 03 ý kiến phát biểu, 03 ý kiến đều nhất trí với chủ trương, đề án của thành phố, quận.

Sau khi lắng nghe các ý kiến góp ý, đồng chí Đinh Xuân Hùng - QUV, Bí thư đảng ủy phường cũng yêu cầu UBND, UBMTTQ, các ngành đoàn thể, các chi bộ trực thuộc tập trung triển khai tổ chức thực hiện việc sắp xếp tổ dân phố theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ và chỉ đạo của UBND Thành phố. Sau sắp xếp tổ dân phố, sớm kiện toàn chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể chính trị ở tổ dân phố; khẩn trương và bố trí kiêm nhiệm theo Đề án phải được thực hiện thận trọng, từng bước chặt chẽ nhằm ổn định tình hình; hạn chế sự xáo trộn, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường./.