tin tức - sự kiện nổi bật

Quận Long Biên ban hành bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Ngày đăng 01/10/2021 | 15:11  | Lượt xem: 75

Quận ủy Long Biên vừa có quyết định số 264/QĐ-QU ban hành bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Long Biên. Theo kế hoạch, bộ tiêu chí này sẽ được áp dụng tại quận Long Biên bắt đầu từ 1/10/2021.

Theo đó, Quận ủy Long Biên ban hành bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Long Biên, bao gồm: Bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ lãnh đạo, quản lý và bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Long Biên.

Bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ lãnh đạo, quản lý quận Long Biên gồm 3 nhóm tiêu chí. Nhóm tiêu chí thứ nhất là nhóm tiêu chí về đạo đức công vụ. Nhóm này bao gồm các nội dung: Trung thực, liêm chính; ý thức kỷ luật. Nhóm tiêu chí thứ hai là nhóm tiêu chí về hoạt động công vụ. Nhóm này bao gồm các nội dung: Tôn trọng tận tụy, phục vụ nhân dân; chuyên tâm, trách nhiệm với công việc; hợp tác cùng phát triển; giao tiếp, trang phục phù hợp. Nhóm tiêu chí thứ ba đó là nhóm tiêu chí về phong cách lãnh đạo. Nhóm này gồm các nội dung: Gương mẫu, chủ động, quyết đoán; định hướng, truyền cảm hứng; dân chủ, đoàn kết và khách quan.

Bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Long Biên gồm 2 nhóm tiêu chí. Nhóm tiêu chí thứ nhất là nhóm tiêu chí về đạo đức công vụ. Nhóm này bao gồm các nội dung: Trung thực, liêm chính; ý thức kỷ luật. Nhóm tiêu chí thứ hai là nhóm tiêu chí về hoạt động công vụ. Nhóm này bao gồm các nội dung: Tôn trọng tận tụy, phục vụ nhân dân; chuyên tâm, trách nhiệm với công việc; hợp tác cùng phát triển; giao tiếp, trang phục phù hợp.

Việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Long Biên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức đáp ứng khung năng lực vị trí việc làm, có phong cách làm việc chuyên nghiệp và từng bước hội nhập. Bên cạnh đó, bộ tiêu chí cũng là căn cứ cơ bản để xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng sự hài lòng của người dân và tổ chức. Đây cũng là nội dung cụ thể hóa Chương trình số 01-CTr/QU ngày 15/10/2020 của Quận ủy Long Biên về tiếp tục “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2020-2025”. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhận người đứng đầu phụ trách đơn vị trong chỉ đạo, định hướng và tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức thực hiện bộ tiêu chí, phù hợp với đặc thù của ngành, lĩnh vực; chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và yêu cầu vị trí việc làm, chức danh đảm nhiệm. Đảm bảo sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện bộ tiêu chí trong toàn hệ thống chính trị của Quận, phường, các trường học công lập, gắn kết chặt chẽ với công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn quận.

Phạm vị áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Long Biên gồm: Cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội Quận và 14 phường; các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập thuộc quận. Đối tượng áp dụng gồm: Cán bộ lãnh đạo quản lý và công chức, viên chức, người lao động. Cán bộ lãnh đạo quản lý là những người được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội Quận, phường, trường học công lập thuộc quận, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Công chức, viên chức, người lao động là người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý làm việc trong cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội Quận phường, trường học công lập thuộc quận. Thời điểm áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Long Biên bắt đầu từ 01/10/2021.

Xem toàn văn quyết định số 264-QĐ/QU ban hành bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Long Biên tại đây:

Xem toàn văn kế hoạch triển khai bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Long Biên tại đây: