chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
13/KH-HĐND KẾ HOẠCH Công tác của Thường trực; Ban HĐND phường Giang Biên tháng 8/2020 24/07/2020
Số 02/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020 29/06/2020
Số 09/KH-HĐND Kế hoạch công tác của TT HĐND; các Ban HĐND; đại biểu HĐND phường tháng 6/2020 01/06/2020
Số 04/KHLT-HĐND-UBND-UBMTTQ Kế hoạch liên tịch tổ chức kỳ họp thứ X - HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021 28/05/2020
08/KH-HĐND Kế hoạch công tác của TT HĐND; các Ban HĐND; đại biểu HĐND phường tháng 5/2020 27/04/2020
06/KH-HĐND Kế hoạch công tác của TT HĐND; các Ban HĐND; đại biểu HĐND phường tháng 4/2020 24/03/2020
05/KH-HĐND Kế hoạch công tác của TT HĐND; các Ban HĐND; đại biểu HĐND phường quý II/2020 24/03/2020
05/KH-HĐND Kế hoạch công tác của TT HĐND; các Ban HĐND; đại biểu HĐND phường tháng 03/2020 27/02/2020
Số 16/TB-UBND Thông báo tổ chức hiến máu tình nguyện ngày 16/02/2020 10/02/2020
02/KH-UBND Kế hoạch công tác của TT HĐND; các Ban HĐND; đại biểu HĐND phường tháng 01/2020 10/01/2020
01/KH-HĐND Kế hoạch công tác của TT HĐND, các ban HĐND, đại biểu HĐND năm 2020 10/01/2020
Số 20/KH-HĐND Kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND về công tác quản lý các hợp đồng thuê đất công, thu hoa lợi công sản năm 2019 11/11/2019
Số 20/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác quản lý các hợp đồng thuê thầu đất công, thu hoa lợi công sản năm 2019 11/11/2019
Số 19/KH-HĐND Kế hoạch công tác của thường trực; Ban HĐND; Đại biểu HĐND phường Giang Biên tháng 11/2019 30/10/2019
Số 19/KH-HĐND Kế hoạch công tác của TT; Ban HĐND; Đại biểu HĐND phường Giang Biên tháng 11/2019 30/10/2019
Số 19/KH-UBND Kế hoạch công tác của Thường trực; Ban HĐND; Đại biểu HĐND phường tháng 11/2019 30/10/2019
Số 49/TB-HĐND Thông báo thời gian giám sát chuyên đề của TT HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 23/10/2019
Số 03/NQ-HĐND Nghị quyết về việc chấp thuận đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021 10/10/2019
Số 04/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND phường Giang Biên nhiệm kỳ 2016 - 2021 07/10/2019
Số 18/KH-UBND Kế hoạch Công tác của TT; Ban HĐND; Đại biểu HĐND phường tháng 10/2019 27/09/2019