thông báo

Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên
Ngày đăng 19/03/2020 | 15:16  | Lượt xem: 328

Thực hiện Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 13/03/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên và danh mục các công trình, dự án kèm theo

Ngày 19/3/2020, UBND quận ban hành Thông báo số 107/TB-UBND về việc thực hiện công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên.

Xem chi tiết văn bản: Quyết định 1067/QĐ-UBND, Thông báo số 107/TB-UBND./.