Lịch tiếp công dân

Thông báo Lịch trực tiếp công dân của UBND phường tháng 12/2015
Ngày đăng 02/12/2015 | 16:50  | Lượt xem: 29

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, Luật tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, UBND phường thông báo lịch tiếp công dân tháng 12/2015

THÔNG BÁO

Lịch trực tiếp công dân của UBND phường tháng 12/2015

 
   

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, Luật  tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại,  Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, UBND phường thông báo lịch tiếp công dân tháng 12/2015, cụ thể như sau:

STT

NGÀY TRỰC

HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ TRỰC TIẾP DÂN

Tuần 1

Thứ ba

01/12/2015

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – CC Tư pháp

Thứ tư

02/12/2015

Bà Đặng Thúy Vân – Phó chủ tịch UBND phường

Thứ năm

04/12/2015

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – CC Tư pháp

Thứ sáu

05/12/2015

 Ông Nguyễn Công Đức – CT Hội CCB

Tuần 2

Thứ hai

08/12/2015

Ông Đặng Đức Cường – Chủ tịch UBND phường

Thứ ba

09/12/2015

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – CC Tư pháp

Thứ tư

10/12/2015

Nguyễn Thị Hương – CTMTTQ 

Thứ năm

11/12/2015

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – CC Tư pháp

Thứ sáu

12/12/2015

Ông Trần Quốc Khánh – CC Địa chính

Tuần 3

Thứ hai

15/12/2015

Ông Đặng Đức Cường – Chủ tịch UBND phường

Thứ ba

16/12/2015

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – CC Tư pháp

Thứ tư

17/12/2015

Ông Hoàng Văn Dương - CTHND

Thứ năm

18/12/2015

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – CC Tư pháp

Thứ sáu

19/12/2015

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - CTHPN

Tuần 4

Thứ hai

22/12/2015

Ông Đặng Đức Cường – Chủ tịch UBND phường

Thứ ba

23/12/2015

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – CC Tư pháp

Thứ tư

24/12/2015

Bà Đặng Thúy Vân – PCT UBND phường

Thứ năm

25/12/2015

Bà Nguyễn Thị Hoài – CC Văn phòng

Thứ sáu

26/12/2015

Ông Trần Quốc Khánh – CC Địa chính

Tuần 5

Thứ 2

29/12/2015

Ông Đặng Đức Cường – Chủ tịch UBND phường

Thứ 3

30/12/2015

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – CC Tư pháp

Thứ 4

31/12/2015

Bà Nguyễn Thị Hương – Chủ tịch MTTQ

 

* Thời gian tiếp dân:      Sáng từ 8h00 đến 11h00;      

                                         Chiều từ 14h00 đến 16h00

* Địa điểm: Phòng tiếp dân trụ sở UBND phường Giang Biên

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, Chủ tịch UBND phường yêu cầu:

- Văn phòng HĐND- UBND phường có trách nhiệm chuẩn bị địa điểm, nội dung và phục vụ chu đáo công tác tiếp công dân.

- Các bộ phận chuyên môn bố trí cán bộ trực tiếp công dân cùng lãnh đạo UBND phường.

Trên đây là lịch trực tiếp dân tháng 12/2015 của UBND phường. Nếu có gì thay đổi UBND phường sẽ thông báo bằng văn bản. Vậy UBND phường thông báo để các tổ chức, cá nhân biết./.