Lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp công dân của UBND phường tháng 9/2015
Ngày đăng 30/10/2015 | 15:23  | Lượt xem: 31

Thông báo Lịch trực tiếp công dân của UBND phường tháng 9/2015.

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, Luật  tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại,  Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, UBND phường thông báo lịch tiếp công dân tháng 9/2015, cụ thể như sau:

STT

NGÀY TRỰC

HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ TRỰC TIẾP DÂN

Tuần 1

 

Thứ ba

01/9/2015

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – CC Tư pháp

Thứ tư

02/9/2015

Nghỉ lễ  02/9

Thứ năm

03/9/015

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – CC Tư pháp

Thứ sáu

04/9/2015

Bà Nguyễn Thị Hoài – CC Văn phòng

Tuần 2

Thứ hai

07/9/2015

Ông Đặng Đức Cường – Chủ tịch UBND phường

Thứ ba

08/9/2015

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – CC Tư pháp

Thứ tư

09/9/2015

Bà Nguyễn Thị Hoài – CC Văn phòng

Thứ năm

10/9/2015

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – CC Tư pháp

Thứ sáu

11/9/2015

 Ông Nguyễn Trần Quốc Khánh – CC ĐC- XD

Tuần 3

Thứ hai

14/9/2015

Ông Đặng Đức Cường – Chủ tịch UBND phường

Thứ ba

15/9/2015

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – CC Tư pháp

Thứ tư

16/9/2015

Ông Nguyễn Công Đức - CTCCB

Thứ năm

17/9/2015

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – CC Tư pháp

Thứ sáu

18/9/2015

Nguyễn Thị Hương – CTMTTQ  

Tuần 4

Thứ hai

21/9/2015

Ông Đặng Đức Cường – Chủ tịch UBND phường

Thứ ba

22/9/2015

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – CC Tư pháp

Thứ tư

23/9/2015

Ông Hoàng Văn Dương - CTHND

Thứ năm

25/9/2015

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – CC Tư pháp

Thứ sáu

26/9/2015

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - CTHPN

Tuần 5

Thứ hai

28/9/2015

Ông Đặng Đức Cường – Chủ tịch UBND phường

Thứ ba

29/9/2015

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – CC Tư pháp

Thứ tư

30/9/2015

Bà Đặng Thúy Vân – PCT UBND phường

 

* Thời gian tiếp dân:            Sáng từ 8h00 đến 11h00;       

Chiều từ 14h00 đến 16h00

* Địa điểm: Phòng tiếp dân trụ sở UBND phường Giang Biên

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, Chủ tịch UBND phường yêu cầu:

- Văn phòng HĐND- UBND phường có trách nhiệm chuẩn bị địa điểm, nội dung và phục vụ chu đáo công tác tiếp công dân.

- Các bộ phận chuyên môn bố trí cán bộ trực tiếp công dân cùng lãnh đạo UBND phường.

Trên đây là lịch trực tiếp dân tháng 9/2015 của UBND phường. Nếu có gì thay đổi UBND phường sẽ thông báo bằng văn bản. Vậy UBND phường thông báo để các tổ chức, cá nhân biết./.