Lịch tiếp công dân

Thông báo Lịch trực tiếp công dân của UBND phường tháng 10 năm 2015
Ngày đăng 05/10/2015 | 09:13  | Lượt xem: 48

Thông báo Lịch trực tiếp công dân của UBND phường tháng 10 năm 2015

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, Luật  tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại,  Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, UBND phường thông báo lịch tiếp công dân tháng 10/2015, cụ thể như sau:

STT

NGÀY TRỰC

HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ TRỰC TIẾP DÂN

Tuần 1

 

Thứ năm

01/10/2015

   Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – CC Tư pháp

Thứ sáu

02/10/2015

   Bà Nguyễn Thị Hoài – CC Văn phòng

Tuần 2

Thứ hai

05/10/2015

   Ông Đặng Đức Cường – Chủ tịch UBND phường

Thứ ba

06/10/2015

   Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – CC Tư pháp

Thứ tư

07/10/2015

   Bà Đặng Thúy Vân – Phó chủ tịch UBND phường

Thứ năm

08/10/2015

   Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – CC Tư pháp

Thứ sáu

09/10/2015

   Ông Nguyễn Công Đức – CT Hội CCB

Tuần 3

Thứ hai

12/10/2015

   Ông Đặng Đức Cường – Chủ tịch UBND phường

Thứ ba

13/10/2015

   Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – CC Tư pháp

Thứ tư

14/10/2015

   Nguyễn Thị Hương – CTMTTQ 

Thứ năm

15/10/2015

   Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – CC Tư pháp

Thứ sáu

16/10/2015

   Ông Trần Quốc Khánh – CC Địa chính

Tuần 4

Thứ hai

19/10/2015

   Ông Đặng Đức Cường – Chủ tịch UBND phường

Thứ ba

20/10/2015

   Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – CC Tư pháp

Thứ tư

21/10/2015

   Ông Hoàng Văn Dương - CTHND

Thứ năm

22/10/2015

   Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – CC Tư pháp

Thứ sáu

23/10/2015

   Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - CTHPN

Tuần 5

Thứ hai

26/10/2015

   Ông Đặng Đức Cường – Chủ tịch UBND phường

Thứ ba

27/10/2015

   Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – CC Tư pháp

Thứ tư

28/10/2015

   Bà Đặng Thúy Vân – PCT UBND phường

29/10/2015

   Bà Nguyễn Thị Hoài – CC Văn phòng

30/10/2015

   Ông Trần Quốc Khánh – CC Địa chính

 

* Thời gian tiếp dân:            Sáng từ 8h00 đến 11h00;       

Chiều từ 14h00 đến 16h00

* Địa điểm: Phòng tiếp dân trụ sở UBND phường Giang Biên

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, Chủ tịch UBND phường yêu cầu:

- Văn phòng HĐND- UBND phường có trách nhiệm chuẩn bị địa điểm, nội dung và phục vụ chu đáo công tác tiếp công dân.

- Các bộ phận chuyên môn bố trí cán bộ trực tiếp công dân cùng lãnh đạo UBND phường.

Trên đây là lịch trực tiếp dân tháng 10/2015 của UBND phường. Nếu có gì thay đổi UBND phường sẽ thông báo bằng văn bản. Vậy UBND phường thông báo để các tổ chức, cá nhân biết./.