Lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp công dân Quý II/2017 của Chủ tịch UBND phường
Ngày đăng 04/04/2017 | 08:15  | Lượt xem: 458

Lịch tiếp dân của chủ tịch UBND phường Quý II năm 2017

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6//2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND, ngày 10/2/2015 của UBND thành phố Hà Nội quyết định ban hành Quy định về việc tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Chủ tịch UBND phường Giang Biên Thông báo lịch tiếp dân Quý II năm 2017 theo Luật tiếp công dân. Chi tiết tại đây