Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 22 quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 11/08/2020 | 09:27  | Lượt xem: 28
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 21 quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 11/08/2020 | 09:21  | Lượt xem: 18
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 19 quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 11/08/2020 | 09:14  | Lượt xem: 19
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 18 quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 11/08/2020 | 09:12  | Lượt xem: 18
Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý III năm 2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 02:46  | Lượt xem: 61
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý III năm 2020

Lịch trực tiếp dân tuần 24 Quý II năm 2020

Ngày đăng 07/06/2020 | 11:50  | Lượt xem: 79
Lịch trực tiếp dân tuần 24 Quý II năm 2020 Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân tuần 23 Quý II năm 2020

Ngày đăng 07/06/2020 | 11:49  | Lượt xem: 67
Lịch trực tiếp dân tuần 22 Quý II năm 2020 Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân tuần 22 Quý II năm 2020

Ngày đăng 07/06/2020 | 11:48  | Lượt xem: 72
Lịch trực tiếp dân tuần 22 Quý II năm 2020 Xem chi tiết tại đây:  

Lịch trực tiếp dân tuần 21 Quý II năm 2020

Ngày đăng 07/06/2020 | 11:45  | Lượt xem: 59
Lịch trực tiếp dân tuần 21 Quý II năm 2020 Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân tuần 20 Quý II năm 2020

Ngày đăng 07/06/2020 | 11:41  | Lượt xem: 57
Lịch trực tiếp dân tuần 20 Quý II năm 2020 Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 17 quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 04:02  | Lượt xem: 54
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 17 quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 16 quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 03:40  | Lượt xem: 47
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 15 quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 15 quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 03:38  | Lượt xem: 44
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 15 quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 03:36  | Lượt xem: 45
Thông báo lịch trực tiếp dân quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 14 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 03:33  | Lượt xem: 47
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 14 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 13 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 02:37  | Lượt xem: 40
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 13 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 12 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 02:35  | Lượt xem: 29
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 12 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 11 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 02:34  | Lượt xem: 33
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 11 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 10 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 01:54  | Lượt xem: 26
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 10 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 09 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 01:46  | Lượt xem: 21
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 09 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây: