Lịch tiếp công dân

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 39 quý III năm 2020

Ngày đăng 21/09/2020 | 09:33  | Lượt xem: 22
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 38 quý III năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 11/09/2020 | 02:28  | Lượt xem: 27
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 36 quý III năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 28/08/2020 | 10:33  | Lượt xem: 34
Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân tuần 35 Quý III năm 2020

Ngày đăng 21/08/2020 | 10:55  | Lượt xem: 33
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 34 quý III năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 14/08/2020 | 04:01  | Lượt xem: 39
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 31 năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 11/08/2020 | 09:47  | Lượt xem: 37
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 30 năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 11/08/2020 | 09:46  | Lượt xem: 35
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần29 năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 11/08/2020 | 09:45  | Lượt xem: 36
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 28 năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 11/08/2020 | 09:44  | Lượt xem: 27
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 27 năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 11/08/2020 | 09:42  | Lượt xem: 30
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 26 năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 11/08/2020 | 09:41  | Lượt xem: 18
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 24 năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 11/08/2020 | 09:30  | Lượt xem: 22
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 23 quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 11/08/2020 | 09:28  | Lượt xem: 24
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 22 quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 11/08/2020 | 09:27  | Lượt xem: 20
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 21 quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 11/08/2020 | 09:21  | Lượt xem: 14
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 19 quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 11/08/2020 | 09:14  | Lượt xem: 16
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 18 quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 11/08/2020 | 09:12  | Lượt xem: 13
Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý III năm 2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 02:46  | Lượt xem: 54
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý III năm 2020

Lịch trực tiếp dân tuần 24 Quý II năm 2020

Ngày đăng 07/06/2020 | 11:50  | Lượt xem: 73
Lịch trực tiếp dân tuần 24 Quý II năm 2020 Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân tuần 23 Quý II năm 2020

Ngày đăng 07/06/2020 | 11:49  | Lượt xem: 61
Lịch trực tiếp dân tuần 22 Quý II năm 2020 Xem chi tiết tại đây: