Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý III năm 2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 02:46  | Lượt xem: 0
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý III năm 2020

Lịch trực tiếp dân tuần 24 Quý II năm 2020

Ngày đăng 07/06/2020 | 11:50  | Lượt xem: 40
Lịch trực tiếp dân tuần 24 Quý II năm 2020 Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân tuần 23 Quý II năm 2020

Ngày đăng 07/06/2020 | 11:49  | Lượt xem: 26
Lịch trực tiếp dân tuần 22 Quý II năm 2020 Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân tuần 22 Quý II năm 2020

Ngày đăng 07/06/2020 | 11:48  | Lượt xem: 34
Lịch trực tiếp dân tuần 22 Quý II năm 2020 Xem chi tiết tại đây:  

Lịch trực tiếp dân tuần 21 Quý II năm 2020

Ngày đăng 07/06/2020 | 11:45  | Lượt xem: 28
Lịch trực tiếp dân tuần 21 Quý II năm 2020 Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân tuần 20 Quý II năm 2020

Ngày đăng 07/06/2020 | 11:41  | Lượt xem: 29
Lịch trực tiếp dân tuần 20 Quý II năm 2020 Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 17 quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 04:02  | Lượt xem: 27
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 17 quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 16 quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 03:40  | Lượt xem: 23
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 15 quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 15 quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 03:38  | Lượt xem: 24
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 15 quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 03:36  | Lượt xem: 25
Thông báo lịch trực tiếp dân quý II năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 14 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 03:33  | Lượt xem: 24
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 14 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 13 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 02:37  | Lượt xem: 21
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 13 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 12 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 02:35  | Lượt xem: 10
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 12 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 11 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 02:34  | Lượt xem: 16
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 11 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 10 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 01:54  | Lượt xem: 10
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 10 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 09 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 01:46  | Lượt xem: 5
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 09 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 08 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 11:21  | Lượt xem: 14
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 08 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 07 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 11:15  | Lượt xem: 9
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 07 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 06 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 11:13  | Lượt xem: 10
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 06 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 04 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 11:11  | Lượt xem: 12
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 04 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây: