Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
LT21/2017 Lịch công tác tuần 21/2017 UBND phường 22/05/2017
LT 20 ĐU Lịch công tác tuần 20/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 15/05/2017
LT 20/UB Lịch công tác tuần 20/2017 UBND phường 15/05/2017
LT 19/UB Lịch công tác tuần 19 UBND phường Giang Biên 08/05/2017
LT 19 ĐU Lịch công tác tuần 19/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 08/05/2017
LT 18 ĐU Lịch công tác tuần 18/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 03/05/2017
LT18/UB Lịch công tác tuần 18 UBND phường Giang Biên 01/05/2017
LT17/UB Lịch công tác tuần 17/2017 UBND phường 24/04/2017
LT 17 ĐU Lịch công tác tuần 17/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 24/04/2017
LT 16 ĐU Lịch công tác tuần 16/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 17/04/2017
LT16/UB Lịch công tác tuần 16 UBND phường 17/04/2017
LT15/UB Lịch công tác tuần 15 UBND phường 10/04/2017
LT 15 ĐU Lịch công tác tuần 15/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 10/04/2017
Số 14/LTUB Lịch công tác tuần 14/2017 của UBND phường Giang Biên 03/04/2017
LT 14 ĐU Lịch công tác tuần 14/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 03/04/2017
LT 13 ĐU Lịch công tác tuần 13/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 27/03/2017
Số 13/LT Lịch công tác tuần 13/2017 của UBND phường Giang Biên 27/03/2017
LT 12 ĐU Lịch công tác tuần 12/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 20/03/2017
LT 12/UB Lịch công tác tuần 12/2017 UBND phường Giang Biên 20/03/2017
LT 11 ĐU Lịch công tác tuần 11/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 13/03/2017