Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
LT36/CQP Lịch công tác tuần 36/2017 Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phường Giang Biên 05/09/2017
Số 35/LT Lịch công tác tuần 35/2017 của Đảng ủy, HĐND-UBND, UB MTTQ và các đoàn thể phường 28/08/2017
Số 34/LT Lịch công tác tuần 34 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể phường 21/08/2017
LT33/CQP Lịch công tác tuần 33/2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phường 12/08/2017
Số 32/LT Lịch công tác tuần 32/2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phường 07/08/2017
Số 31/LT Lịch công tác tuần 31/2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể phường Giang Biên 31/07/2017
LT30/CQP Lịch tuần 30/2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phường 22/07/2017
Số 29/LT Lịch công tác tuần 29/2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phường Giang Biên 15/07/2017
Số 28/LT Lịch công tác tuần 28/2017 của Đảng ủy, HĐND-UBND và các đoàn thể phường Giang Biên 10/07/2017
LT27/CQP Lịch công tác tuần 27/2017 ĐU, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể phường 03/07/2017
LT26/CQP Lịch công tác tuần 26/2017 của ĐU, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể phường 26/06/2017
LT25/UBND Lịch công tác tuần 25/2017 UBND phường 19/06/2017
LT25/CQP Lịch công tác tuần 25/2017 Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phường 19/06/2017
LT24/UBND Lịch công tác tuần 24/2017 UBND phường 12/06/2017
Số 24/LT Lịch công tác tuần 24/2017 của Đảng ủy - HĐND - UBND và các đoàn thể phường 12/06/2017
LT 23 ĐU Lịch công tác tuần 23/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 05/06/2017
Số 23/LT Lịch công tác tuần 23/2017 UBND phường Giang Biên 05/06/2017
Số 22/LTUB Lịch công tác tuần 22/2017 UBND phường 29/05/2017
LT 22 ĐU Lịch công tác tuần 22/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 29/05/2017
LT 21 ĐU Lịch công tác tuần 21/2017 Đảng ủy phường Giang Biên 22/05/2017