hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Các tổ dân phố tích cực tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi thực hiện phương án giảm đàn và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, vật nuôi trên địa bàn phường
Ngày đăng 18/08/2020 | 11:09  | Lượt xem: 92

Thực hiện theo kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 18/01/2020 về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tài nguyên nước trên địa bàn phường Giang Biên năm 2020

Ngay từ đầu năm, thực hiện nội dung Công văn số 37/ UBND-ĐC ngày 14/02/2020 về việc rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở chăn nuôi có khả năng gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường, cán bộ tổ dân phố rà soát các cơ sở trên địa bàn. Qua rà soát địa bàn, lực lượng cán bộ nòng cốt tổ dân phố thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ gia đình thực hiện phương án giảm đàn và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, vật nuôi trên địa bàn phường theo lộ trình giảm đàn của UBND quận Long Biên. Bên cạnh đó, các chi hội đoàn thể chính trị - xã hội tổ dân phố phối hợp tuyên truyền các chính sách hỗ trợ, cho vay vốn chuyển đổi nghề nghiệp đối với các hộ chăn nuôi trên địa bàn phường.

Cán bộ tổ dân phố phối hợp với tổ công tác UBND phường thực hiện kiểm tra các cơ s chăn nuôi chủ yếu là các hộ gia đình chăn nuôi nh, l. do chung tri chăn nuôi đã cũ, h thng x lý cht thi (Biogas) đã xung cp nên không đảm bo v sinh môi trường. T công tác UBND phường đã yêu cu các h chăn nuôi dng vic chăn nuôi trong khu dân cư gây nh hưởng đến môi trường, chuyển đổi nghề nghiệp, cam kết không tái đàn, chăn nuôi trong khu dân cư, chăn nuôi tập trung khu vực vùng bãi

Công tác tuyên truyn, vn động các h chăn nuôi thc hin phương án gim đàn và phòng chng dch bnh gia súc, gia cm, vt nuôi trên địa bàn phường luôn được lãnh đạo t dân ph quan tâm và nắm bắt thường xuyên, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm để giữ gìn, bảo vệ môi trường sống xung quanh khu vực, góp phần thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp – Văn Minh”.