hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Hoạt động của MTTQ phường Giang Biên gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày đăng 28/10/2020 | 10:19  | Lượt xem: 125

Hoạt động của MTTQ phường Giang Biên gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 10 tháng đầu năm 2020

Xuất phát từ nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, MTTQ phường Giang Biên đã tích cực triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, quy định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu; Bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ phường thành viên BCTMT các tổ dân phố, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tổ chức hội nghị quán triệt, sinh hoạt tại các chi hội, sinh hoạt ban công tác Mặt trận . Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của phường. Qua tuyên truyền, giáo dục, cán bộ, đảng viên trong hệ thống MTTQ phường và các tổ chức thành viên đã có sự chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác; nhiệt tình, trách nhiệm trong các mặt công tác, nhất là tập trung giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân. Đồng thời gắn nhiệm vụ của MTTQ phường với việc thực hiện giám sát cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên thực hiện Chỉ thị 05, rèn luyện tu dưỡng, từ đó nhận thức về việc xây dựng kế hoạch và kết quả thực hiện đã có nhiều điểm đáng ghi nhận.

10 tháng qua thực hiện, từ các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 trong hệ thống MTTQ từ phường đến các tổ dân phố đã có sức lan tỏa sâu rộng, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, trở thành những tấm gương sáng cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân noi theo, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05  gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), MTTQ phường  thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi giao ban ở tại các BCTMT và các chi hội đoàn thể; trên cơ sở đăng ký mỗi năm từng cá nhân, đồng thời tổ chức nghiêm túc công tác tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình  có phiếu đánh giá kết quả làm động lực phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục sửa chữa khuyết điểm để ngày càng hoàn thiện bản thân. 

Cùng với đó, hướng dẫn các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ và thành viên của các BCTMT các TDP tuyên truyền, triển khai sâu rộng trong cán bộ, công chức, đoàn viên trong hệ thống MTTQ về cuộc vận động  về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020 . Qua đó, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của phường.

 Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” gắn với thực hiện chủ đề " Tiếp tục hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh" năm 2020 và thực hiện kế hoạch 211- KH/ QU ngày 25/12/2019 của quận ủy Long Biên về toàn dân tham gia gữi gìn vệ sinh môi trường  đã có 17/17 Tổ dân phố đăng ký tổ dân phố xanh- sạch - đẹp - văn minh chi hội phụ nữ có các đoạn đường tự quản, hội cựu chiến binh cũng đăng ký các đoạn đường về trật tự đô thị, Hội phụ nữ đã tổng kết phong trào "Học tập và làm theo Bác" hàng năm vào đợt 19/5 để biểu dương khen thưởng hàng trăm lượt chị em phụ nữ học tập tấm gương đạo đức của Bác là tiết kiệm và thu gom  phế liệu bán gây quỹ để gúp chị em có hoàn cảnh khó khăn, đã thành lập được các tổ tình nguyện vì môi trường đã xã hội hóa trên1000m thảm cỏ và trồng hàng trăm cây xanh và chăm sóc hàng chục vườn hoa tại các tổ dân phố, điển hình như BCTMT tổ 7,9,12,15,17,20 đã có vườn hoa tại các tổ mình do các tổ tình nguyện chăm sóc. Bản thân mỗi thành viên của hệ thống MTTQ từ phường tới các tổ dân phố đã nhận  thức tư tưởng, thấu hiểu hơn về tư tưởng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là những tấm gương sáng ngời và mẫu mực để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức học tập và noi theo; cán bộ, đảng viên đã củng cố thêm niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gương mẫu và vận động đồng nghiệp, gia đình và nhân dân nơi cư trú nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; coi việc học tập là nhiệm vụ thường xuyên, vừa mang tính cấp bách, vừa có tính lâu dài.

Thực hiện hướng dẫn của Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo từng chủ đề, từng năm, mỗi cán bộ Mặt trận từ phường đến cơ sở đều nhận thức được để trở thành một cán bộ tốt, một đảng viên tốt, một người công dân tốt, học tập và làm theo Bác phải trở thành một việc tự giác và thiết thực trong đời sống hàng ngày. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên ở tất cả các vị trí, chức vụ công tác của mình đều đăng ký những việc làm cụ thể bằng chương trình, kế hoạch hành động của cá nhân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Giang Biên  đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chương trình “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” trên tất cả các lĩnh vực. UBMTTQ phường cũng đã xây dựng kế hoạch và thông báo tới các đồng chí được phân công giám sát thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4.  năm 2020 UBMTTQ đã giám sát 20 cán bộ đảng viên thực hiện chỉ thị 05-CT/TW. Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức MTTQ toàn phường trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh một cách thiết thực, cụ thể, thường xuyên, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Mặt trận và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội .trong học học tập và làm theo Bác trong tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết  xây dựng nông thôn mới  đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững MTTQ , hội Phụ Nữ, hội Cựu Chiến Binh ,các doanh nghiệp , cá nhân đồng chí chủ tịch UBND phường nhận giúp 05 hộ nghèo để thoát nghèo bền vững từ năm 2018 - 2020 mỗi năm 36 triệu. Thực hiện cuộc vận động không để ai ở lại phía sau MTTQ phường đã phối hợp làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo đến nay toàn phường không còn hộ nghèo, đã vận động được 130 triệu vào quỹ vì người nghèo năm 2020 . Thực hiện lời kêu gọi của Trung ương MTTQ Việt nam , MTTQ phường đã triển khai tới các tổ chức thành viên các BCTMT các tổ dân phố về ủng hộ quỹ vì Biển đảo Việt Nam đã  ủng hộ được 129.755.000 đồn. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 với lời kêu gọi ủng hộ của Trung ương MTTQ Việt Nam trong 8 ngày đã xuất hiện nhiền tấm gương ủng hộ phòng chống dịch bệnh điển hình như nhân dân tổ dân phố số 15 ủng hộ  62.260.000đồng và 400kg gạo . Các ban CTMT các tổ dân phố số  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 18 cũng đã vận động nhân dân trên 10 triệu đồng và hàng nghìn kg gạo và các nhu yếu phẩm khác. Có rất nhiều tấm gương sáng như ông Vũ Duy Lương, bà Nguyễn Thị Lai 2 ông bà là đảng viên trên 50 năm tuổi đảng đã ủng hộ 2 triệu đồng, ông Nguyễn Xuân Tiến đảng viên trên 50 tuổi đảng đã ủng hộ 300kg gạo, còn rất nhiều các gương sáng khác.

 Kết quả từ việc thực hiện các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo chuyển biến tích cực về hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc tự giác, thường xuyên học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2020, nhiều mô hình phát huy hiệu quả tiếp tục được duy trì, đồng thời triển khai nhiều mô hình mới như “Ngày thứ 7 tổng vệ sinh môi trường”( điển hình như các BCTMT tổ 7,9,12,17,20 ) đã huy động được hàng trăm hộ dân ở trong tổ tích cực tham gia hưởng ứng tổng vệ sinh môi trường, chăm sóc vườn hoa, trồng mới hàng trăm cây bóng mát; trồng hơn 5000m  hoa ở khu vực các   nhà văn hóa, tuyến đường Lưu Khánh Đàm , góp phần làm cho cảnh quan môi trường, thực hiện tốt chủ đề “ hành động vì một Long Biên- xanh - sạch - đẹp - văn minh.

Có thể nói, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  trong thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh./.

Một số hình ảnh hoạt động của UBMTTQ phường