hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Hội Cựu chiến binh phường Giang Biên tổ chức hội nghị hướng dẫn tổng kết công tác Hội năm 2020
Ngày đăng 05/10/2020 | 14:18  | Lượt xem: 77

Sáng 05/10/2020, tại phòng họp số 1, Hội Cựu chiến binh phường Giang Biên tổ chức hội nghị hướng dẫn tổng kết công tác Hội năm 2020

Dự và trực tiếp chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Công Đức - Chủ tịch Hội CCB phường, các đồng chí trong Ban chấp hành, chi hội trưởng, chi hội phó các chi hội trên địa bàn phường.

Đồng chí Nguyễn Công Đức - Chủ tịch Hội CCB phường triển khai hướng dẫn số 35/HD-CCB ngày 19/11/2019 của Trung ương Hội CCB Việt Nam về việc đánh giá, xếp loại tổ chức Hội và Hội viên. Theo hướng dẫn, Hội Cựu chiến binh các cấp đánh giá kết quả trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hội viên hội cựu chiến binh gương mẫu, gia đình hội viên CCB văn hóa, gắn với thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của bộ chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với thực hiện 3 chương trình công tác của Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong hoạt động và phong trào thi đua cơ sở để biểu dương, khen thưởng. Tiêu chí đánh giá theo 4 mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu chí đánh giá cá nhân hoàn thành theo 04 mức trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 20% trong số được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngoài ra, Tổ chức hội tổ chức kiểm điểm tự phê bình hàng năm đối với ban chấp hành Hội CCB, các đồng chí cá nhân chủ tịch và phó chủ tịch Hội theo hướng dẫn số 35/HD-HCBB ngày 19/11/2018.

Các bước tiến hành bình xét, kiểm điểm ở chi hội xong trước ngày 20/10/2020, Ban chấp hành hội CCB phường kiểm điểm và bình xét thi đua xong trước ngày 30/10/2020. Sau đó Hội tổng hợp báo cáo về thường trực Hội CCB quận Long Biên để xem xét, đánh giá xếp loại theo quy định.