đường dây nóng

* Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh: 043.21.61.592 

1. Lãnh đạo Đảng ủy:

Ông Đinh Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy phường Giang Biên

- Điện thoại:  0904337282

- Email:         dinhxuanhung_longbien@hanoi.gov.vn

2. Lãnh đạo Hội đồng nhân dân:

Ông Đào Mạnh Trung - Phó bí thư thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường

- Điện thoại: 0915.022.564

- Emai:         daomanhtrung_qulongbien@hanoi.gov.vn

3. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân:

Đặng Thúy Vân – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường      

- Điện thoại:  0982. 291. 002

- Email:         dangthuyvan_longbien@hanoi.gov.vn

4. Bộ phận văn phòng:

- Văn phòng Đảng ủy:

                                    + Điện thoại: 043.6575.033

                                    + Email:        pgb_qulongbien@hanoi.gov.vn

- Văn phòng HĐND&UBND:

                                     + Điện thoại: 043.827.3345

                                     + Email:        pgb_longbien@hanoi.gov.vn

Đề nghị các tổ chức, cá nhân khi có các nội dung phản ánh, kiến nghị, đơn thư, khiếu nại gọi về số điện thoại và gửi nội dung vào địa chỉ email như trên. Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo bí mật và được thông báo kết quả xử lý giải quyết tới người cung cấp khi có yêu cầu.

Phường Giang Biên thông báo để các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân biết và phối hợp thực hiện./.