Bài viết chuyên sâu

Giang Biên đổi mới, nâng cao vị thế, vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn tại đơn vị.
Ngày đăng 15/10/2020 | 11:18  | Lượt xem: 429

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, mà còn rất chú trọng đến xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn. Người từng dạy: “Cán bộ công đoàn phải giỏi cả về chính trị, thạo về kinh tế thì mới lãnh đạo được đội ngũ công nhân ngày càng phát triển lại có trình độ cả về tư tưởng văn hoá, kĩ thuật”.

Để thực hiện tốt chức năng của Công đoàn, cần phải có đội ngũ cán bộ có năng lực, có trình độ, bản lĩnh, có kỹ năng và nhiệt tình với công việc.

Trong điều kiện hiện nay, hầu hết cán bộ công đoàn cơ sở có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, có lập trường quan điểm chính trị vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết, gắn bó với tổ chức công đoàn, gần gũi với người lao động, tổ chức tốt các hoạt động công đoàn, đóng vai trò then chốt, thúc đẩy các hoạt động công đoàn, thể hiện được vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị.

Công đoàn cơ quan phường Giang Biên gồm 42 đoàn viên công đoàn (trong đó có 20 đoàn viên là nữ). Trong những năm qua. Công đoàn phường luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức chính trị về Đảng Cộng sản Việt Nam, về giai cấp công nhân Việt Nam, những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuyên truyền về năm trật tự văn minh đô thị, năm kỷ cương hành chính và thực hiện năm chủ đề của Thành phố và quận. Cùng với đó các phong trào thi đua được phát động sâu rộng trong CNVCLĐ trọng tâm là thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua của Công đoàn các cấp, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các các phong trào VHVN, TDTT được thực hiện tốt góp phần nâng đời sống văn hóa tinh thần cho CNVCNLĐ. Với những kết quả trên, những năm qua Công đoàn cơ quan phường Giang Biên luôn đứng đầu trong phong trào thi đua của quận, năm 2019 được nhận Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, hoạt động công đoàn của phường cũng gặp không ít khó khăn, đó là: Cán bộ công đoàn về trình độ chuyên môn đều từ đại học trở lên nhưng kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ công tác công đoàn thì chưa được đào tạo cơ bản (do không có quy định bắt buộc về việc cán bộ công đoàn cấp cơ sở phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn), hầu hết mới chỉ được tập huấn và cán bộ công đoàn đều là kiêm nhiệm. Cán bộ công đoàn cơ sở trước tiên là công chức, viên chức, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và chịu sự chi phối theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức, Bộ luật lao động, do đó tình trạng cán bộ kiêm nhiệm công tác công đoàn phải thực hiện nhiệm vụ nhiều hơn công chức, viên chức khác dẫn đến việc hạn chế trong các hoạt động công đoàn.

Vai trò của tổ chức Công đoàn không ngừng phát triển và mở rộng qua các thời kỳ. Để thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích người lao động, việc xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ năng lực, phẩm chất, có kỹ năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mang ý nghĩa trung tâm, là vấn đề then chốt nhằm đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, góp phần nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là: lựa chọn cán bộ Công đoàn thực sự là thủ lĩnh của tập thể người lao động. Để làm tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn cơ sở cần phải phối hợp tốt với tổ chức đảng và lãnh đạo đơn vị trong việc xây dựng, lựa chọn cán bộ làm công tác công đoàn, nhất là trước mỗi kỳ Đại hội. Chú trọng người có chuyên môn, có uy tín, năng lực tập hợp quần chúng, liên hệ mật thiết với đội ngũ CCVC, người lao động trong đơn vị; thấu hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của NLĐ; có tâm huyết, nhiệt tình, có kỹ năng giải quyết thấu đáo những vấn đề liên quan đến người lao động cũng như có bản lĩnh, dám đấu tranh bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, người lao động, nói đi đôi với làm.

Cán bộ công đoàn phải luôn trăn trở, suy nghĩ tạo cho người lao động có niềm tin mãnh liệt vào tổ chức công đoàn, làm sao cho đoàn viên, NLĐ thấy được công đoàn là chỗ dựa vững chắc. Nếu cán bộ công đoàn biết tự hào, tự tin, sáng tạo, hiểu được giá trị mình làm thì sẽ có những cống hiến hăng say, một thay đổi nhỏ sẽ tạo nên kết quả lớn.

Hai là, tiếp tục nâng cao nhận thức về yêu cầu của đội ngũ cán bộ công đoàn về vai trò và hoạt động của Công đoàn trong giai đoạn hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cán bộ Công đoàn phải là người hiểu biết sản xuất, đời sống, nguyện vọng của công nhân, viên chức, phải hiểu chính sách của Đảng, phải hiểu quản lý kinh tế, khoa học kỹ thuật...” và trong công tác “cán bộ công đoàn phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và bàn bạc với công nhân”. Nếu cán bộ công đoàn thiếu đi sự quan tâm, gần gũi, sâu sát với cơ sở, đoàn viên, người lao động thì nơi đó hoạt động công đoàn sẽ thiếu, yếu, thậm chí kém hiệu quả. Và ngược lại, nếu ở đâu cán bộ công đoàn làm việc bằng chính cái tâm, sự nhiệt huyết, vì đoàn viên, NLĐ thì hoạt động công đoàn đạt được hiệu quả cao.

Như vậy, mỗi cán bộ Công đoàn cần phải có nhận thức sâu sắc về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn là tổ chức đại diện cho người lao động, hoạt động vì người lao động, qua đó nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị; có thái độ đúng đắn trong việc đề xuất, tham mưu và triển khai các nội dung hoạt động công đoàn tại đơn vị, phát huy tính tích cực, sự tự giác, chủ động, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ba là: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn theo hướng thiết thực, sát với yêu cầu thực tiễn. Cải tiến nội dung, chương trình, tập trung đi sâu vào kỹ năng hoạt động công đoàn. Trong đó, chú trọng đến các kỹ năng “mềm” cho cán bộ công đoàn như: năng lực tập hợp quần chúng và kỹ năng tổ chức các hoạt động thực tiễn, không ngừng sáng tạo, đổi mới hoạt động để thu hút đoàn viên tham gia, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong cơ quan, đơn vị.

Bốn là, trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, hiệu quả công tác trong tình hình mới, Công đoàn cần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công đoàn cơ sở theo hướng đa dạng hóa, thiết thực, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra cũng như nhu cầu, lợi ích chính đáng của đa số CBCC, NLĐ. Chủ động nghiên cứu, tham gia xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kiến nghị giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến CBCCVC, người lao động, đồng thời đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hội nghị CBCC, NLĐ. Kịp thời cập nhật, hệ thống hóa các văn bản, chính sách, tài liệu mới có liên quan phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn.

Năm là: Tiếp tục quan tâm và đề xuất với cấp có thẩm quyền nghiên cứu xây dựng các chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ công đoàn cơ sở, tạo động lực để cán bộ công đoàn phấn đấu, làm việc và cống hiến hết mình cho tổ chức, xây dựng tổ chức công đoàn phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu hiện nay.

Sáu là: Kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua; đồng thời nêu cao tính tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng người, đúng việc, tránh chủ quan, đơn giản, tranh công, đổ lỗi. Thi đua là “đòn bẩy”, kích thích cá nhân của đoàn viên hăng say hoạt động, phát huy hết tài năng của mình./.